Opinie sądowe

Opinia biegłego w wąskim znaczeniu oznacza całokształt czynności biegłego, wymagających wiadomości specjalnych w zakresie danej dziedziny nauki, techniki, sztuki, rzemiosła lub innej umiejętności, na zlecenie organu procesowego i zakończonych opinią, mogąca mieć charakter dowodu w procesie, niezbędnego do wyjaśnienia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.


ZAKRES KOMPETENCYJNY

Jeśli Twój instrument lub sprzęt muzyczny uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, naprawiono go niezgodnie ze sztuką lub został on skradziony, może okazać się, że konieczna będzie ocena jego wartości, nie tylko materialnej, ale i artystycznej.

W zakresie moich kompetencji jest także ocena procesów edukacyjnych związanych z kształceniem artystycznym, szeroko pojętą muzykoterapią, zespołami estradowymi i orkiestrami. 


EKSPERTYZA PROCESOWA A PRYWATNA

Aby opinia lub ekspertyza mogła być użyta podczas postępowania sądowego musi być ona zlecona przez odpowiedni organ (sąd, prokuraturę, policję, etc.). Istnieje także możliwość zlecenia opinii przez strony postępowania i włączenie jej do materiału dowodowego, jednak będzie ona miała wówczas postać dokumentu prywatnego, a więc mniejszą moc prawną.


DOKUMENTY

Opinie sporządzam na podstawie dokumentacji fotograficznej, oględzin oraz zeznań. W razie potrzeby wykonuję doświadczenia i eksperymenty procesowe. Swoje usługi pełnię na zlecenie Sądów Okręgowych w Opolu, Katowicach, Gliwicach i Rybniku, jak również podległych im Sądów Rejonowych i wszystkich innych organów procesowych na terenie całej RP. Oględziny mogą się odbyć także poza terenem Polski.


TERMIN REALIZACJI

Czas wykonania ekspertyzy/opinii zależy od złożoności sprawy, zwykle mieści się w granicach miesiąca od dnia otrzymania akt, jednak jest to zawsze ustalane indywidualnie.


CENNIK

Wstępna opinia/ekspertyza: 400 PLN
Opinia dla sądu: cena zależna od złożoności sprawy
Opinia prywatna: cena zależna od złożoności sprawy


Jestem ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Opolu, Katowicach, Gliwicach i Rybniku oraz wpisany do Ogólnopolskiej Bazy Biegłych Sądowych. Mogę też wykonywać swoją funkcję w procesach prowadzonych przez każdy inny sąd w Polsce na zasadzie powołania ad hoc.